کارگروه تخصصی مطالعات فرهنگی و اجتماعی

21 مرداد 1394

آقای احمد مسجد جامعی

احمد مسجدجامعی

دبیر کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سوابق تحصیلی

كارشناس جغرافياي دانشگاه تهران 

 كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

كارشناس مسوول سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

كارشناس مسوول دفتر امور اجتماعي وزارت كشور

مدير كل طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ریيس شوراي فرهنگ عمومي

مشاور ریيس جمهور در امور جوانان

عضو شورای عالی معماری و شهرسازی کشور (79 تا 84)

 

Last modified on چهارشنبه, 03 آذر 1395 15:30