کارگروه شهرسازی

zebardast Copy

دکتر اسفندیار زبردست

دبیرکارگروه شهرسازی

سوابق تحصیلی

دکترای شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری) از دانشگاه فیلیپین

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران