مسئولین سومین کنفرانس

مهندس سید محمد بهشتی دکتر حامد مظاهریان دکتر محمود گلابچی
رئیس شورای سیاست گذاری
مهندس سید محمد بهشتی
رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی
فرهنگستان هنر ایران
دبیر علمی
دکتر حامد مظاهریان
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازی
رئیس شورای داوری
دکتر محمود گلابچی
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
معماری دانشگاه تهران
  مهندس شادمهر راستین
 
 
دبیر اجرایی کنفرانس
مهندس شادمهر راستین
مدرس دانشگاه هنر